ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )
Komu: EYA interiér, s.r.o., Bottova 6012/8, 029 01 Námestovo, IČO 36 420 263, e-mail:
objednavky@eya-interier.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:......................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Dátum objednania/dátum prijatia :.................................................................................................................
Doklad o kúpe č.:.............................................................................................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa ......................................................................................................................
Adresa spotrebiteľa........................ .................................................................................................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................................
Dátum ....................................
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo e-mailom s vyžiadaním si
potvrdenia o prečítaní) na adresu: objednavky@eya-interier.sk .Na tento účel môžete použiť aj tento vzorový
formulár na odstúpenie od zmluvy.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak
ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám
budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a
to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.