Súhlas so začatím poskytovania služby
Kupujúci (podľa zadaných údajov v objednávke):.................................................................
zaškrtnutím checkboxu udeľuje predávajúcemu:
EYA interiér, s.r.o., Bottova 6012/8, 029 01 Námestovo, IČO 36 420 263, e-mail:
objednavky@eya-interier.sk
výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
a vzdatia sa práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Poučenie: udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie
od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
Dátum: ……………………
* je potrebné zaslať kupujúcemu potvrdenie najneskôr do začatia poskytovania služby – pred uverejnením na
web túto vetu vymazať